(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Tilsynsrapporter

DNV Certificeret Danmark

Indtil 2018 har Boformen Gaia være akkrediteret i forhold til fastlagte standarder fra Foreningen Akkreditering Danmark og certificeret gennem Bureau Veritas. Vi har p.t. ikke længere denne mulighed, og har derfor valgt at bliver ISO9001 certificeret gennem DNV.

Boformen Gaia er således certificeret og dette omfatter såvel botilbud og dagtilbud.

Det betyder, at vi følger fastlagte standarder for organisering, udvikling, samarbejde, ledelse m.m. Det giver os samtidig ret til at benytte DNVs Certificerings logo på vores hjemmeside, brevpapir m.v.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.


​Den seneste tilsynsrapport er udstedt af Socialtilsyn Nord den 15.03.2019.

Overordnet konklusion ses nedenstående. Den samlede rapport kan ses på tilbudsportalen.

​Konklusion.
Fonden Boformen Gaia er et privat tilbud godkendt efter SEL § 107 og § 108, samt § 104. Tilbuddet er godkendt til 10 pladser, som kan fordeles fleksibelt mellem § 107 og § 108. Den godkendte aldersgruppe er 18- 80 år.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse samt medfødt hjerneskade. Tilbuddet modtager både borgere, som er mobile samt kørestolsbrugere. Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov om socialtilsyn § 5 stk. 1. Det er socialtilsynets vurdering, ud fra 8 temaer jf. § 6 stk. 2, at tilbuddet, på tidspunktet for tilsynsbesøget, havde den fornødne kvalitet.
Det er socialtilsynets vurdering, at Gaias målgruppe, profiterer af tilbuddets faglige tilgange og metoder. Gaia arbejder med udgangspunkt i anerkendende og relations orienteret tilgang, hvor neuropædagogikkken er omdrejningspunktet og hvor samværet med borgerne bærer præg af anerkendelse og respekt.
Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen på Gaia har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at den samlede personalegruppe på Gaia er engageret, fagligt reflekterende samt besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar og tydelig systematik i deres skriftlige dokumentation og at tilbuddet udarbejder klare og konkrete udviklingsmål for borgerne. Der følges løbende op på målene, og evalueres således, at det sikres, at indsatsen matcher borgerens behov. Det er socialtilsynets vurdering, at denne systematik er med til at sikre, at tilbuddet tydeligt og klart kan dokumentere deres udviklingsarbejde.
Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne i tilbuddet får den nødvendige støtte og hjælp til relevante sundhedsydelser, ligesom der i tilbuddet er opmærksomhed på at understøtte borgernes fysisk og mentale velvære.
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at medarbejderne via deres kendskab til borgerne og via en anerkendende tilgang er med til at sikre, at der ikke forekommer magtanvendelser. Det vurderes desuden, at tilbuddet arbejder læringsorienteret og er nysgerrige på egen praksis og forebyggelse. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har udarbejdet retningslinjer for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser. Disse er kendt af medarbejderne.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i det daglige arbejde har fokus på forebyggelse af overgreb, herunder seksuelle overgreb. Socialtilsynet konstaterer at tilbuddet har udarbejdet retningslinjer for forebyggelse og håndtering af overgreb. Disse er ligeledes kendt af medarbejderne.
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer fremstår velegnede og hensigtsmæssige i forhold til borgerne, og de er herved med til at understøtte den pædagogiske indsats.
Det er endelig socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er bæredygtig, der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, og tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og visiterende kommuner.

​Uddannelse og beskæftigelse
Det er socialtilsynets vurdering, at Fonden Gaia arbejder støttende og motiverende med borgerne, således at de har mulighed for at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Gaia er et helhedstilbud, hvor alle indskrevne borgere er i et beskæftigelsesforløb internt i Gaias dagsbeskæftigelse. Derudover er flere af borgerne, i praktikforløb i lokalmiljøet. Der er tale om praktikforløb af både kortere og længere varighed, og opgaver i form af småopgaver for lokale erhvervsdrivende eller små opgaver for private hjem.

​Selvstændighed og relationer
​Det er socialtilsynets vurdering, at Boformen Gaia i det daglige arbejde har fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det er socialtilsynets vurdering, at der både i botilbuddet samt i
dagsbeskæftigelsen arbejdes fagligt og med fokus på, at borgerne med udgangspunkt i egne behov og evner, styrkes i forhold til at indgå sociale relationer, både med familien og øvrige netværk. Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at de aktiviteter, der foregår i dagligdagen er med til at udvikle borgernes selvstændighed og sociale kompetencer.

​Målgruppe, metoder og resultater
Det er socialtilsynets vurdering, at Boformen Gaia anvender relevante faglige tilgange og metoder, som matcher målgruppens særlige behov. Tilbuddets pædagogiske referenceramme tager udgangspunkt i en anerkendende og relations orienteret tilgang og tilbuddet arbejder overordnet ud fra neuropædagogik. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har en relevant forståelse herfor og har relevante kompetencer i forhold til at omsætte tilbuddets faglige metoder og strategier, således at de i praksis imødekommer borgernes behov.
Det er socialtilsynets vurdering, at Gaia tydeligt og systematisk arbejder med konkrete udviklingsmål for borgerne, som de løbende følger op på, evaluerer og justerer ved behov, således indsatsen matcher borgerens behov. Tilbuddet har forskellige metoder i fht evalueringen. Det er socialtilsynets vurdering, at systematikken i hver enkelt metode, er med til at sikre, at tilbuddet tydeligt og klart kan dokumentere deres udviklingsarbejde. Borgerne er med til at opstille og evaluerer egne mål og er herved sikret medinddragelse i forhold til egne udviklingsmål.

Tilbuddet
har et evalueringssystem, hvor borgerne benytter en bold. En grøn bold, når målet er opfyldt, en gul betyder delvis opfyldt og en rød betyder, at borgeren ikke mener, at målet er opfyldt.

​Sundhed og Trivsel
Det er socialtilsynets vurdering, at Boformen Gaia understøtter den enkelte borgers fysiske og mentale sundhed, samt at borgerne ud fra funktionsniveau har medindflydelse på hverdagen og herved er sikret indflydelse på egne ønsker og hverdag. Borgerne udtrykker tilfredshed med tilbuddet og den hjælp de modtager, og medarbejderne fremstår i deres relation med borgerne anerkendende og respektfulde.
Det er socialtilsynets vurdering, at Gaia hensigtsmæssigt arbejder med at forebygge og håndtere eventuelle magtanvendelser og overgreb. Der er udarbejdet en beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af både magtanvendelser og overgreb. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et godt kendskab til servicelovens regler om magtanvendelse og kan håndtere indberetning korrekt samt udtage læring til forbedring af indsatsen på kvalificeret vis. Medarbejderne er via deres kendskab til borgerne og via en anerkendende tilgang med til at sikre, at der ikke forekommer uforholdsmæssigt mange magtanvendelser. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder læringsorienteret og er nysgerrige på egen praksis.

​Organisation og ledelse
Fonden Gaia har indenfor det seneste år haft et lederskifte. Det er socialtilsynets vurdering, at det nye lederteam, bestående af en overordnet leder samt en faglig leder har en tydelig og relevant arbejdsdeling. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at Gaias lederteam er kvalificeret og tydeligt sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse kompetent.
Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at personalegruppen på Gaia generelt besidder relevante kompetencer i forhold til borgernes særlige behov og de anvendte metoder på tilbuddet. Socialtilsynet kan konstatere, at både personalegennemstrømningen samt sygefraværet har været lidt højere end på sammenlignelige tilbud. Det er socialtilsynets vurdering, at Gaia generelt har en stabil og kompetent personalegruppe og at ledelsen har opmærksomhed på både sygefravær og personalestabilitet.

​Kompetencer
Det er socialtilsynets vurdering, at den samlede medarbejdergruppe på Gaia fremstår fagligt kompetente, engagerede og med et stort kendskab til den enkelte borger. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har relevante kompetencer til at omsætte metoder og faglige strategier, således at de i deres praksis imødekommer borgernes behov.

Fysiske rammer
Det er socialtilsynets vurdering, at Boformen Gaia fremstår velegnet til formålet. Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige fysiske behov, og der er blandt andet indrettet således, at der er plads til kørestolsbrugere. Det er socialtilsynets vurdering, at huset generelt afspejler, at det er borgernes hjem og at der er taget højde for borgernes særlige behov, der er eksempelvis lavet afskærmninger i bodelen. Borgerne har store lyse lejligheder med the-køkken, bad og en lille hems til opbevaring.

Økonomisk Tilsyn
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet og er økonomisk bæredygtigt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet er konsolideret og tilbuddets revisor ikke har bemærkninger til tilbuddets regnskaber eller årsrapport.
Endvidere er der lagt vægt på, at tilbuddets budget ikke vurderes at indeholde poster, der er uvedkommende for tilbuddets virksomhed og at der er sammenhæng imellem pris og kvalitet. Der er lagt vægt på, at tilbuddets budget afspejler et rimeligt forhold mellem forventet omsætning og omkostninger, som er forbundet med at levere indsatser og ydelser.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig. Der er lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder budgetter med relevante og tilstrækkelige oplysninger.