(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Pædagogiske værdier

Boformen Gaia – et værdibaseret bo- og dagtilbud

Boformen Gaia bygger på værdier. Værdierne sætter kursen for institutionens arbejde og giver den enkelte medarbejder en ramme at arbejde inden for. Vi kalder det bevidst en ramme, fordi den enkelte medarbejder skal bidrage til at udfylde rammen med udgangspunkt i værdierne respekt, tillid, ansvar og dialog.

I Boformen Gaia diskuterer og forholder vi os løbende til, hvordan vi realiserer vore værdier. Vi indbygger værdierne tillid, ansvar, respekt og dialog i vort samspil med hinanden, med beboerne og vore øvrige samarbejdspartnere. Tilsvarende er værdierne en del af de metoder og værktøjer, vi anvender.

Værdierne er samtidig udtryk for, at medarbejdere, beboere og øvrige samarbejdspartnere udvikler Gaia i et samspil. Et samspil, hvor identitet, selvværd og anerkendelse er tæt sammenvævet. Værdierne i Boformen Gaia er bærere af et menneskesyn, der bedst kan kendetegnes ved ”at være, er at være til i en relation”. Det er Boformen Gaia’s etiske grundlag.

​I Boformen Gaia er vi – ledelse og medarbejdere – i fællesskab nået frem til følgende beskrivelse af værdierne tillid, ansvar, respekt og dialog.

​Tillid

Tillid bygger på gensidig tro på – og tryghed ved hinanden.Tilliden udmøntes i en anerkendelse og positiv tilgang til kolleger, beboere og øvrige aktører omkring Boformen Gaia.Tilliden er fundamentet for samarbejdet i Gaia og giver den enkelte rum til at lære af egne erfaringer – såvel positive som negative.

Vi værdsætter tillid, hvordan

 • Vi siger, hvad vi mener, og gør det, vi siger
 • Vi er ærlige og oprigtige i vort samarbejde med kolleger og beboere
 • Vi møder hinanden og beboerne med åbenhed
 • Vi sætter rammerne for et tillidsfuldt samarbejde med beboerne

Ansvar

Alle medarbejderne i Boformen Gaia har et tydeligt ansvar i forhold til de opgaver, vedkommende skal løse. Ansvar og konsekvens er to sider af samme mønt, og i Boformen Gaia tydeliggør vi, at vore handlinger har en negativ/positiv konsekvens på et personligt, mellemmenneskeligt og institutionsplan.

Vi værdsætter ansvar, hvordan

 • Vi leder det daglige pædagogiske arbejde
 • Vi yder hjælp til selvhjælp
 • Vi er loyale over for fælles beslutninger
 • Vi bidrager positivt til husets kultur
 • Vi indgår aftaler på vore fælles aftalte møder

Respekt

Respekt er en væsentlig del af grundlaget for socialt samspil. Vort samvær bygger på respekt, og vi respekterer den enkelte med de evner og muligheder, vi hver især besidder. Vi er forskellige og ligeværdige, men ikke ligestillede.

Vi værdsætter respekt, hvordan

 • Vi lever op til serviceloven
 • Vi anerkender hinanden
 • Vi møder beboerne på deres udviklingstrin
 • Vi søger gensidig forståelse
 • Vi styrker hinandens professionalitet og faglighed

Dialog

Gennem dialog bliver alle set, hørt og forstået. Dialog er grundlaget for et værdifuldt samarbejde og medvirker til at inddrage de relevante fagligheder i Boformen Gaia. Gennem dialogen udfordrer vi såvel egne som andres synspunkter. Dialogen er forudsætningen for, at vi sammen kan præstere en helhedsorienteret indsats.

​Vi værdsætter dialog, hvordan

 • Vi lytter aktivt og spørger ind for at sikre fælles forståelse
 • Vi inddrager hinandens og andres synspunkter
 • Vi modtager og giver konstruktiv kritik
 • Vi inddrager hinandens faglighed
 • Vi sætter rammerne for en frugtbar dialog, hvor vi mødes

Værdierne i dagligdagen

Værdierne er i spil hver dag. Det betyder, at vi hver dag hjælper hinanden med at leve op til dem i de relationer, vi indgår i. Vi udvikler et bo- og et dagtilbud, der i særlig grad er kendetegnet ved værdierne tillid, ansvar, respekt og dialog.​